خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟

   

  Worm ﻳـــﻚ ﻛﻠﻤـــﻪ ﻻﺗـــﻴﻦ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨـــﻲ ﻛـــﺮم اﺳـــﺖ و ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﺑـــﻪ ﻛـــﻮدی اﻃـــﻼق ﻣـــﻲﺷـــﻮدﻛﻪ ازﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص از ﻛﺮﻣﻬﺎی ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.  در ﻃﺒﻴﻌـــﺖ ﺑـــﻴﺶ از 3200 ﮔﻮﻧـــﻪ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ از ﻛﺮﻣﻬـــﺎی ﺧـــﺎﻛﻲ زﻧـــﺪﮔﻲ ﻣـــﻲ ﻛﻨﻨـــﺪ، اﻗﺴـــﺎم اﻳـــﻦ ﻛـــﺮمﻫـــﺎ ازﻧـــﻮع ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻄﺢ زﻣـــﻴﻦ ﺗـــﺎ ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻮراخﻫـــﺎی ﻋﻤﻴـــﻖ ﻣﺘﻔـــﺎوت اﺳـــﺖ. ﺑﻴﻮﻟـــﻮژی،اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری، ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪای و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 


  این مطلب تا کنون 14 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ,
  ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر